Regulamin Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO TMZM
1. Mielecka Grupa Literacka SŁOWO jest podmiotem organizacyjnym Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu
2. Ilekroć w tekście niniejszego Regulaminu jest mowa:
a. MGL SŁOWO – oznacza to Mielecką Grupę Literacką SŁOWO.
b. TMZM – oznacza to Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej imienia Władysława Szafera w Mielcu.
3. Przynależność do MGL SŁOWO jest równoznaczna z przynależnością do Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej imienia Władysława Szafera w Mielcu.
4. MGL SŁOWO TMZM nie posiada osobowości prawnej, stąd dorobek Grupy uznawany jest jako część dorobku całego TMZM.
5. Wszystkie umowy dotyczące MGL SŁOWO zawierane są przez Prezesa TMZM lub wyznaczonego przez niego członka Zarządu TMZM oraz prezesa MGL SŁOWO, jeśli jest on członkiem Zarządu TMZM, lub w przypadku jego nieobecności przez wiceprezesa MGL SŁOWO, jeśli jest on członkiem zarządu TMZM. W innych przypadkach o drugim podpisie decyduje Prezes Zarządu TMZM.
6. MGL SŁOWO skupia twórców bez ograniczeń wiekowych, którzy poprzez swoje publikacje i zaangażowanie społeczne chcą się przyczynić do nieustannego odkrywania bogactwa języka polskiego, a tym samym przekazywania w swoich utworach własnego oryginalnego spojrzenia na świat i wydarzenia, jakie rozgrywają się w otaczającej nas rzeczywistości. Grupa zrzesza twórców związanych z Ziemią Mielecką, niezależnie od miejsca zamieszkania, pozostających w łączności ze swoją Małą Ojczyzną.
7. Członkowie MGL SŁOWO mają obowiązek opłacania rocznej składki członkowskiej TMZM w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie w terminach określonych przez Zarząd TMZM.
8.1. Członkowie MGL SŁOWO mogą dobrowolnie wpłacać darowizny z przeznaczeniem na działalność Grupy, na konto TMZM (tytuł płatności: „darowizna na rzecz MGL SŁOWO”).
8.2. Zarząd oraz członkowie Grupy mogą pozyskiwać sponsorskie dotacje lub darowizny celowe na rzecz konkretnych przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez MGL SŁOWO z tytułem płatności określonym przez sponsora (darczyńcę): ” dotacja lub darowizna na rzecz MGL SŁOWO”
9. Członkowie MGL SŁOWO zobowiązani są uczestniczyć w spotkaniach Grupy i współpracować z innymi podmiotami organizacyjnymi TMZM.
10. Prezes MGL SŁOWO jest wybierany raz na 4 lata w tajnym głosowaniu w obecności bezwzględnej liczby aktualnych członków Grupy. Po wyborze prezesa Grupy na nową kadencję wskazuje on swoich wiceprezesów, jeśli to konieczne, innych członków Zarządu. Wszystkie wskazane kandydatury wybierane są przez członków MGL SŁOWO w głosowaniu jawnym, a ich wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów osób biorących udział w głosowaniu. Prezes Grupy lub inny jej członek może być równocześnie członkiem zarządu TMZM, o ile zostanie wybrany przez Walne Zebranie TMZM.
11. W sytuacji, kiedy prezes MGL SŁOWO  nie może z powodów losowych lub zdrowotnych sprawować swojej funkcji, jego obowiązki przejmują wiceprezesi Grupy stosownie do swoich kompetencji.
12. MGL SŁOWO posiada swoją stronę internetową i stronę na Facebook-u. Każdy członek Grupy ma takie same prawa korzystania i publikowania swojej twórczości na ww. stronach. Każdy twórca Grupy ma prawo zamieszczać i zmieniać informacje na swoim profilu w dowolnym czasie, a w przypadku braku takich możliwości za pośrednictwem zarządu Grupy. Publikowaniem i usuwaniem treści zawartych na ww. stronach zajmuje się administrator grupy wskazany przez Prezesa TMZM.
13. Każdy twórca zrzeszony w MGL SŁOWO ma obowiązek dostarczenia dwóch egzemplarzy każdej swojej książki do biblioteczki Grupy znajdującej się w siedzibie TMZM.
14. Członkowie MGL SŁOWO mogą należeć do innych stowarzyszeń i grup literackich.
15. Wszelkie sporne kwestie w MGL SŁOWO członkowie mogą kierować do prezesa Grupy lub jej wiceprezesów, a w szczególnych przypadkach rozstrzygać je będzie Sąd Koleżeński TMZM.
16. Każdy z członków MGL SŁOWO może w dowolnym czasie zrezygnować z członkowstwa składając rezygnację na piśmie aktualnemu prezesowi Grupy. Rezygnacja z przynależności do Grupy nie musi być równoznaczna z rezygnacją w TMZM.
17. Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z postanowieniami aktualnego Statutu TMZM.

Grupa Literacka Słowo wzbogaciła się o własne logo

W czerwcu 2008 roku Mielecka Grupa Literacka "Słowo" wzbogaciła się o własne logo, którego autorami są poeta i plastyk Marcin Niziurski, oraz Zbigniew Wicherski. Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera i Zarząd Grupy Literackiej "Słowo" składają serdeczne podziękowanie autorom za wkład pracy w opracowanie stosownego znaku graficznego dla Grupy.


Banner GL Słowo, wrzesień 2012

Autorem projektu i grafiki banneru Grupy Literackiej Słowo w Mielcu jest Łukasz Wicherski.

Adam Kopacz i Mielecka Grupa Literacka SŁOWO ma zaszczyt zaprosić na promocję tomiku Adama Kopacza "Moje rymowanie", które odbędzie się 11.10.2019 o godz. 18.00 w Pałacyku Oborskich w Mielcu 

Please publish modules in offcanvas position.